Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi: Đại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi (Mahāhatthipadopama Sutta): Một thời, Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Tôn giả Sāriputta (Xá-lợi-phất) gọi các Tỷ-kheo và thuyết giảng.
Chánh kinh:
I. Tất cả thiện pháp đều tập trung trong 4 Thánh đế, như tất cả dấu chân của cá loài thú đều tập trung trong dấu chân voi, vì dấu chân này được xem là lớn nhất.
II. Định nghĩa 4 Thánh đế, khổ thánh đế, 5 thủ uẩn, sắc thủ uẩn, 4 đại chủng: Địa, thuỷ, hoả, phong.
III. Địa giới:
1. Định nghĩa nội địa giới và ngoại giới, quán vô ngã và vô thường.
2. Sử dụng phép quán khi bị mắng chửi và bị đánh đập.
IV. Thuỷ giới, hoả giới và phong giới.
V. Sự hiện khởi của 5 thủ uẩn ngang qua 6 căn và lý sự thật áp dụng vào 5 thủ uẩn.
Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video SC Thuỷ Liên giảng phần 1, ngày 10/12/2021:
Video SC Thuỷ Liên giảng phần 2, ngày 11/12/2021:
Nguồn: youtube Pháp Âm Khất Sĩ
TT. Vườn Tâm