Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi: Đại Kinh Rừng Sừng Bò (Mahāgosiṅga Sutta): Một thời Thế Tôn ở tại khu vườn trong rừng Gosinga có nhiều cây ta-la cùng với một số đông Thượng Tọa đệ tử nổi tiếng. Các Tôn giả Mahā Moggallāna, Tôn giả Anurudaha, Tôn giả Ānanda... đi đến Tôn giả Sāriputta để nghe pháp.
Chánh kinh:
Tôn giả Sāriputta lần lượt hỏi các vị Tôn giả, hạng Tỷ-kheo nào làm chói sáng khu rừng Gosinga. Các vị Tôn giả trả lời theo khả năng hiểu biết của mình.
I. Tôn giả Ānanda trả lời là hạng Tỷ-kheo nghe nhiều, thuyết pháp cho hội chúng làm sáng chói khu rừng Gosinga.
II. Tôn giả Revata trả lời là hạng Tỷ-kheo sống tịnh cư, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh có thể làm sáng chói rừng Gosinga.
III. Tôn giả Anuruddha trả lời là hạng Tỷ-kheo chứng thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân có thể làm sáng chói ngôi rừng Gosinga.
IV. Tôn giả Mahā Moggallāna trả lời là hạng Tỷ-kheo sống tại rừng núi, hành trì hạnh đầu đà có thể làm sáng chói ngôi rừng Gosinga.
V. Tôn giả Mahā Kassapa trả lời là hạng Tỷ-kheo hỏi nhau và đàm luận về A-tỳ-đàm có thể làm sáng chói ngôi rừng Gosinga.
VI. Cuối cùng Tôn giả Sāriputta trả lời là hạng Tỷ-kheo điều phục được tâm, tự tại an trú các quả vị theo vị ấy muốn có thể làm chói sáng ngôi rừng Gosinga.
VII. Sau cuộc đàm luận, cả sáu vị Tôn giả đi đến yết kiến Thế Tôn, tường thuật lại tất cả sáu câu trả lời của 6 vị Tôn giả về hạng Tỷ-kheo có khả năng làm chói sáng khu rừng Gosinga.
VIII. Sau khi nghe xong, Thế Tôn trả lời là 6 vị Tỷ-kheo này đều khéo trả lời trong khả năng hiểu biết và tu tập của mình. Cuối cùng đức Phật trả lời vị Tỷ-kheo nào ngồi hành trì thiền định cho đến khi đoạn trừ được các lậu hoặc, vị ấy có thể làm sáng chói ngôi rừng Gosinga.
Kết luận:
Các Tôn giả hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video ĐĐ. Giác Thống giảng phần 1, ngày 20/12/2021:
Video ĐĐ. Giác Thống giảng phần 2, ngày 21/12/2021:
Nguồn: youtube Pháp Âm Khất Sĩ
TT. Vườn Tâm