Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Tiểu Kinh Ðoạn Tận Ái (Cūḷataṇhāsaṅkhaya Sutta): Một thời, Thế Tôn ở tại Sāvatthi (Xá-vệ), Ðông Viên (Pubbārāma), giảng đường Lộc Mẫu (Migaramatu). Rồi Thiên chủ Sakka đến tại chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên.Thiên chủ Sakka hỏi Thế Tôn thế nào là một vị Tỷ-kheo ái tận giải thoát?.
Chánh kinh:
I. Thế Tôn trả lời: Vị Tỷ-kheo không thiên chấp tất cả pháp, thắng tri, liễu tri tất cả pháp. Phàm cảm thọ nào khởi lên, quán vô thường, ly tham đoạn diệt, xả ly, không chấp trước , không phiền não dao động, chứng Niết-bàn.
II. Cuộc gặp gỡ giữa Tôn giả Moggallāna với thiên chủ Sakka.
1. Tôn giả Moggallāna lên cõi trời 33 hỏi Sakka về câu kệ vừa được nghe từ Thế Tôn. Thiên chủ Sakka tránh né vấn đề và mời Tôn giả Moggallāna đi thăm cung điện Vejayanta.
2. Thiên chủ Sakka kheo khoang vẻ đẹp của lâu đài và tán thán công đức của Kosiya đã làm thời xưa.
3. Tôn giả Moggallāna thấy Thiên chủ Sakka quá phóng dật, kheo khoang, nên dùng thần thông làm cung điện Vejayanta rung động khiến Thiên chủ Sakka hoảng hốt lo sợ.
4. Tôn giả Moggallāna hỏi lại câu hỏi của mình và Thiên chủ Sakka phải nhắc lại câu kệ ái tận giải thoát, đã được nghe từ Thế Tôn.
III. Tôn giả Moggallāna về thuật lại với Thế Tôn cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa Tôn giả với Thiên chủ Sakka. Thế Tôn xác nhận câu kệ ái tận giải thoát được kể lại là đúng với lời dạy của Thế Tôn.
Kết luận:
Moggallāna hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kính:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TT. Giác Viễn giảng phần 1, ngày 5/1/2022:
Video TT. Giác Viễn giảng phần 2, ngày 6/1/2022:
Nguồn: youtube Pháp Âm Khất Sĩ
TT. Vườn Tâm