Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Sàleyyaka (Sāleyyaka Sutta): Một thời Thế Tôn đang du hành trong nước Kosala (Kiều tất la) cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo đi đến một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala tên là Sāla. Các gia chủ Ba-la-môn ở làng Sa-la đến hỏi Thế Tôn về nguyên nhân bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đoạ xứ, địa ngục và nguyên nhân được sanh vào thiện thú, Thiên giới. Rồi Thế Tôn thuyết giảng kinh này với mười nghiệp đạo.
Chánh kinh:
I. Thế Tôn nói vắn tắt về nguyên nhân sanh vào thiện thú và ác thú.
II. Thế Tôn giải thích rộng rãi lời dạy này với mười hạnh nghiệp.
1. Mười ác nghiệp đưa đến cõi dữ, ác thú, đoạ xứ, địa ngục:
a. Ba loại thuộc thân hành là sát sanh, trộm cắp và tà hạnh đối với các dục.
b. Bốn loại thuộc khẩu hành là vọng ngữ, nói hai lưỡi, nói thô ác và nói phù phiếm.
c. Ba loại thuộc ý hành là tham, sân và điên đảo tưởng.
2. Mười thiện nghiệp đưa đến thiện thú, Thiên giới, đời này:
a. Ba loại thuộc thân hành là từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho và từ bỏ tà hạnh đối với các dục.
b. Bốn loại thuộc khẩu hành là từ bỏ vọng ngữ, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói thô ác và từ bỏ nói phù phiềm.
 c. Ba loại thuộc ý hành là không tham, không sân và có chánh kiến.
III. Kết quả như ý do hành đúng pháp, đúng chánh đạo.
Kết luận: 
Các Gia chủ Ba-la-môn ở Sala tán thán Thế Tôn và xin quy y Tam Bảo.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Tín giảng ngày 25/9/2020:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video sư Phước Toàn giảng ngày 4/4/2019:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
TT. Vườn Tâm