Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Đại Kinh Phương Quảng (Mahāvedalla Sutta): Một thời Thế Tôn ở Sāvatthi, tại Jetavana, tịnh xá ông Anāthapiṇḍika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahākotthita (Ðại Câu-hy-la), vào buổi chiều, khi thiền định xong, đứng dậy, đi đến chỗ Tôn giả Sāriputta ở. Tôn giả Mahā Kotthita hỏi một số vấn đề liên quan đến chánh pháp. Tôn giả Sāriputta đã trả lời với bài kinh này.
Chánh kinh:
Cuộc đàm luận giữa hai Tôn giả về một số vấn đề.
I. Liệt tuệ và trí tuệ.
II. Thức và trí tuệ.
III. Cảm thọ, tưởng và thức.
IV. Ý căn thanh tịnh, không liên hệ đến 5 căn đưa đến thiền chứng gì? Vai trò của tuệ nhãn và 3 ý nghĩa của trí tuệ.
V. Chánh tri kiến do hai duyên sanh khởi và được hỗ trợ bởi 5 chi phần.
VI. Có bao nhiêu hữu. Sanh khởi và đoạn diệt của hữu.
VII. Thế nào là sơ thiền. Sơ thiền loại bỏ 5 pháp gì và thành tựu 5 pháp gì.
VIII. Cảnh giới và hành giới của 5 căn.
IX. 5 căn, tuổi thọ và sức nóng.
X. Thọ hành và các pháp được cảm thọ. Sự sai khác giữa người đã chết và vị chứng diệt thọ tưởng định.
XI. Do bao nhiêu duyên, chứng được tâm giải thoát, bất khổ, bất lạc, vô tướng tâm giải thoát. Do bao nhiêu duyên an trú và xuất khỏi vô tướng tâm giải thoát.
Kết luận:
Tôn giả Mahākotthita hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Sāriputta thuyết giảng.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
HT. Pháp Tông giảng năm 2021:
Nguồn: youtube Chua Huyen Khong Official
Video ĐĐ. Minh Thắng giảng, phần 1, ngày 24/2/2022:
Video ĐĐ. Minh Thắng giảng, phần 2, ngày 24/2/2022:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm