Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Tiểu Kinh Pháp Hành (Cūḷadhammasamādāna Sutta): Một thời Thế Tôn ở Sāvatthi, tại Jetavana, tịnh xá ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo và thuyết giảng kinh này.
Chánh kinh:
I. Có 4 loại pháp hành.
1. Hiện tại lạc, quả báo khổ.
2. Hiện tại khổ, quả báo cũng khổ.
3. Hiện tại khổ, quả báo lạc.
4. Hiện tại lạc, quả báo cũng lạc.
II. Thế nào là pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ.
III. Thế nào là pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo khổ.
IV. Thế nào là pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc.
V. Thế nào là pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo lạc.
Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtrube Diệu Pháp Âm
Video ĐĐ. Giác Nhãn giảng phần 1, ngày 22/2/2022:
Video ĐĐ. Giác Nhãn giảng phần 2, ngày 23/2/2022:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm