Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Hữu Học (Sekha Sutta): Một thời Thế Tôn sống giữa các Sakya (Thích-ca), thành Kapilavatthu, tại tinh xá Nigrodha. Thế Tôn được các vị Sakya mời đến khai trương ngôi giảng đường mới. Thế Tôn đến thuyết pháp cho đến quá nữa đêm, rồi nằm nghỉ, giao cho Tôn giả Ānanda giảng tiếp về con đường hữu học.
Chánh kinh:
I. Tôn giả Ānanda giảng 6 pháp tác thành hữu học đạo:
1. Thành tựu giới hạnh.
2. Hộ trì các căn.
3. Tiết độ trong ăn uống.
4. Chú tâm cảnh giác.
5. Thành tựu 7 diệu pháp.
6. Lạc trú 4 thiền.
II. Vị Thánh đệ tử thành tựu 6 pháp ấy được gọi là đang đi trên con đường hữu học, có trứng không bị hư hoại, có khả năng phá vỡ, có khả năng giác ngộ, có khả năng đạt vô thượng an ổn khỏi các khổ ách.
III. Vị Thánh đệ tử với thiền thứ tư chứng được túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh, chứng đắc vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát.
IV. Tôn giả Ānanda phân loại 6 pháp trên thuộc về hạnh đức, ba pháp sau thuộc về trí đức và kết thúc với bài kệ minh hạnh trú.
Kết luận:
Thế Tôn ngồi dậy, tán thán Tôn giả Ānanda đã khéo giảng về hữu học, các vị Sakka hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả giảng.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video cố HT. Thích Minh Châu giảng
Nguồn: youtube Giảng Pháp - Thiền Viện Vạn Hạnh 
Video HT. Pháp Tông giảng:
 
Nguồn: youtube Chua Huyen Khong Official
Video giảng sư giảng tại lớp kinh Trung bộ tại chùa Siêu Lý (quận.6) - phần 1:
Video giảng sư giảng tại lớp kinh Trung bộ tại chùa Siêu Lý (quận.6) - phần 2:
Video giảng sư giảng tại lớp kinh Trung bộ tại chùa Siêu Lý (quận.6) - phần 3:
Nguồn: youtube nguyenanhtuan1208
Video TT. Giác Hoàng giảng 
Nguồn: youtube Pháp Âm Khất Sĩ
Video TT. Giác Viễn giảng phần 1, ngày  4/4/2022:
Video TT. Giác Viễn giảng phần 2, ngày 5/4/2022:
Nguồn: youtube OL5AM HPP
TT. Vườn Tâm